Buřivalová
Aloisie  b. 1875
Aloisie  b. 1877
Anastasie  b. 1883
Anna  b. 1798, d. 1807
Anna  b. 1860
Anna  b. 1870
Anna Barbora  b. 1830
Anna Josefa  b. 1805, d. 1807
Anna Karolina  b. 1852, d. 1852
Anna Marie  b. 1866
Anna Zophia  b. 1804, d. 1804
Antonie  b. 1835
Antonie  b. 1854
Barbora Františka  b. 1776, d. 1779
Emilie  b. 1871
Emilie  b. 1873
Emilie  b. 1879
Emilie Marie  b. 1867
Františka  b. 1810, d. 1812
Františka  b. 1875
Hermíina  b. 1872
Josefa  b. 1822
Josefa  b. 1863
Josefa Emilie  b. 1865
Julie  b. 1867
Kateřina  b. 1796
Kateřina  b. 1797, d. 1798
Kateřina Maria  b. 1780, d. 1781
Magdalena  b. 1886, d. 1887
Magdaléna Anna  b. 1807
Marie  b. 1883
Sophia  b. 1860
Terezie  b. circa 1821, d. 1867
Terezie  b. 1852
Uršula  b. 1802, d. 1804
Viktorie  b. 1823
Vincencia  b. 1832
Vincencie  b. 1824, d. 1824
Buřval of Jimramov
Buřval
(Son)  b. circa 1849, d. 1850
Adolf  b. 1872
Adolf  b. 1879, d. 1957
Adolf  b. 1900
Adolf  b. 1914, d. 1999
Adolf  b. 1932
Andrej Jan  b. 1744
Antonin  b. 1746
Antonin  b. 1760
Antonin  b. 1775
Antonin  b. 1776
Antonin  b. 1864, d. 1864
Antonin  b. circa 1870
Antonin  b. 1890, d. 1890
Antonín  b. 1888, d. 1962
Arnošt  b. 1907, d. 1992
Bartoloměj  b. 1727, d. 1729
Bohumil  b. 1947, d. 2003
Bohuslav  b. 1896, d. 1918
Evžen  b. 1834
Evžen  b. 1958, d. 2006
František  b. circa 1684
František  b. 1737, d. 1815
František  b. 1752, d. 1837
František  b. 1758, d. 1840
František  b. 1762
František  b. 1765
František  b. 1784
František  b. 1785
František  b. 1786
František  b. 1792
František  b. 1794
František  b. 1795
František  b. 1800, d. 1804
František  b. 1809
František  b. 1813
František  b. 1814, d. 1853
František  b. 1817
František  b. 1817, d. 1819
František  b. 1819, d. 1869
František  b. 1819
František  b. 1820
František  b. 1822, d. 1909
František  b. 1830
František  b. 1837, d. 1838
František  b. 1842, d. 1850
František  b. 1842
František  b. 1844
Buřval (cont.)
František  b. 1844, d. 1903
František  b. 1844
František  b. circa 1850
František  b. 1850, d. 1855
František  b. 1850
František  b. 1855
František  b. 1856
František  b. 1857
František  b. 1858, d. 1860
František  b. 1865
František  b. 1875
František  b. 1876
František  b. 1877
František  b. 1879, d. 1964
František  b. 1882, d. 1968
František  b. 1887
František  b. 1904
František  b. 1911
František  b. 1911, d. 1981
František  b. 1914, d. 2004
František  b. 1929, d. 1980
Ignác  b. 1708
Ignác  b. circa 1745
Ignác  b. 1792, d. 1821
Ignác  b. 1806, d. 1872
Ignác  b. 1825, d. 1829
Jakub  b. 1644
Jakub  b. circa 1699, d. 1747
Jakub  b. 1703
Jakub  b. 1719, d. 1719
Jakub  b. 1728
Jakub  b. 1788
Jan  b. circa 1570, d. before 1634
Jan  b. 1627
Jan  b. circa 1639
Jan  b. circa 1642
Jan  b. 1655, d. 1710
Jan  b. 1667
Jan  b. 1669
Jan  b. 1690, d. 1693
Jan  b. 1696
Jan  b. 1700
Jan  b. 1700
Jan  b. 1704
Jan  b. circa 1705, d. 1719
Jan  b. 1705
Jan  b. 1709, d. 1709
Jan  b. 1713, d. 1714
Jan  b. circa 1719
Jan  b. 1724, d. 1791
Buřval (cont.)
Jan  b. 1746
Jan  b. circa 1750
Jan  b. 1756
Jan  b. 1762, d. 1820
Jan  b. 1783
Jan  b. 1791
Jan  b. 1793
Jan  b. 1795
Jan  b. 1805, d. 1805
Jan  b. 1806
Jan  b. 1813
Jan  b. 1815, d. 1818
Jan  b. 1825
Jan  b. 1826
Jan  b. 1840
Jan  b. 1845, d. 1846
Jan  b. 1850
Jan  b. 1862
Jan  b. 1873
Jan  b. circa 1880
Jan  b. 1884, d. 1884
Jan  b. 1884
Jan  b. 1886, d. 1935
Jan  b. 1901
Jan Kašpar  b. 1647
Jan Martin  b. 1709
Jan Petr  b. 1807
Jaroslav  b. 1910
Jaroslav Jan  b. 1906, d. 1907
Jiři  b. 1609
Jiři  b. 1692
Jiří  b. circa 1660
Jiří  b. 1672
Jiří  b. 1699
Jiří  b. 1761, d. 1838
Josef  b. 1702
Josef  b. 1727, d. 1728
Josef  b. circa 1730
Josef  b. 1758, d. 1804
Josef  b. 1758, d. 1844
Josef  b. 1759
Josef  b. 1776, d. 1841
Josef  b. 1789, d. 1790
Josef  b. 1790
Josef  b. 1792
Josef  b. 1795, d. 1870
Josef  b. 1798
Josef  b. circa 1800
Josef  b. 1804
Josef  b. 1812
Buřval (cont.)
Josef  b. 1813
Josef  b. 1817, d. 1819
Josef  b. 1819, d. 1886
Josef  b. 1819
Josef  b. 1826
Josef  b. 1830, d. 1852
Josef  b. 1830, d. 1830
Josef  b. 1832
Josef  b. 1835
Josef  b. 1835
Josef  b. 1838
Josef  b. 1839, d. 1849
Josef  b. 1842, d. 1842
Josef  b. 1846, d. 1846
Josef  b. 1846, d. 1847
Josef  b. 1847
Josef  b. 1848
Josef  b. 1848
Josef  b. 1852
Josef  b. 1862
Josef  b. 1862, d. 1864
Josef  b. 1867, d. 1868
Josef  b. 1872, d. 1872
Josef  b. circa 1875
Josef  b. 1875
Josef  b. 1878
Josef  b. 1881
Josef  b. 1881
Josef  b. 1883
Josef  b. 1892
Josef  b. 1904, d. 1905
Josef  b. 1920, d. 1980
Josef  b. 1922, d. 2004
Josef  b. 1931, d. 1998
Josef  b. 1950, d. 1950
Josef František  b. 1884, d. 1980
Josef Jan  b. 1724
Josef Jan  b. 1901, d. 1901
Josefa  b. 1840
Jíři  b. 1698, d. 1720
Karel  b. 1853
Karel  b. 1877, d. 1947
Karel  b. 1902
Karel  b. 1907, d. 1909
Karel  b. 1925, d. 1988
Karel  b. 1933, d. 2006
Katerina  b. 1749
Kateřina  b. 1713
Ladislav  b. 1888, d. 1888
Buřval (cont.)
Ladislav  b. 1919, d. 1998
Luboš  b. 1941, d. 1997
Majěj Michal  b. 1712
Martin  b. 1647
Martin  b. 1673
Martin  b. 1688
Martin  b. 1690
Martin  b. 1700
Martin  b. circa 1749, d. 1791
Martin  b. 1774, d. 1819
Matouš  b. circa 1670, d. 1756
Matouš  b. 1694
Matouš  b. circa 1725
Matouš  b. 1767
Matouš  b. 1769, d. 1773
Matouš  b. 1897
Matěj  b. 1634
Matěj  b. circa 1670
Matěj  b. circa 1673, d. 1762
Matěj  b. 1699
Matěj  b. circa 1702
Matěj  b. 1719
Matěj  b. circa 1730
Matěj  b. 1774
Mikuláš  b. 1601
Mikuláš  b. 1652
Mikuláš  b. 1680
Milan  d. 1986
Milos  b. 1926
Miroslav  b. 1945, d. 2002
Ondřej  b. circa 1603, d. before 1651
Ondřej  b. 1638
Ondřej  b. 1650
Pavel  b. 1664
Pavel  b. circa 1778
Pavlina  b. 1898, d. 1974
Petr  b. circa 1575
Reis Antonin  b. 1822
Rudolf  b. 1873
Rudolf  b. 1891, d. 1891
Rudolf  b. 1897
Rudolf  b. 1907, d. 1907
Rudolf  b. 1930
Rudolf Petr  b. 1881, d. circa 1918
Stanislav  b. 1928, d. 2012
Tadeáš  b. 1772
Tomáš  b. circa 1650
Tomáš  b. 1676
Buřval (cont.)
Tomáš  b. 1707
Vacláv  b. 1766, d. 1813
Vacláv  b. 1801, d. 1801
Vacláv  b. 1806, d. 1806
Vacláv  b. 1814
Valentin  b. 1621
Vavřinec  b. 1660
Vincenc  b. 1799, d. 1843
Vincenc  b. 1843, d. 1846
Václav  b. circa 1635
Václav  b. 1638, d. 1736
Václav  b. circa 1665
Václav  b. circa 1680
Václav  b. 1682
Václav  b. circa 1683
Václav  b. 1695
Václav  b. 1699, d. 1772
Václav  b. 1715
Václav  b. 1737, d. 1800
Václav  b. 1740, d. 1804
Václav  b. 1780, d. 1857
Václav  b. 1782
Václav  b. 1795, d. 1810
Václav  b. 1796
Václav  b. 1805, d. 1805
Václav  b. 1807, d. 1808
Václav  b. 1816
Václav  b. circa 1843
Václav  b. 1850
Václav  b. 1852, d. 1867
Václav  b. 1881, d. 1966
Václav  b. 1931, d. 1948
Šimon  b. circa 1612, d. before 1649
Řehoř  b. 1606
Buřvalová
(--?--)  b. 1860, d. 1860
(Dau.)  b. 1860, d. 1860
(Dau.)  b. 1892, d. 1892
Aližbeta  b. 1729
Alžběta  b. 1650
Alžběta  b. 1684
Alžběta  b. 1694
Alžběta  b. 1734
Alžběta  b. 1750
Alžběta  b. 1751
Alžběta  b. circa 1775
Anděla  b. 1919, d. 1998
Anna  b. circa 1573
Anna  b. circa 1616
Anna  b. circa 1650
Anna  b. 1663
Anna  b. 1692
Anna  b. 1694
Anna  b. 1703
Anna  b. 1705
Anna  b. 1706
Anna  b. 1735
Anna  b. 1739
Anna  b. circa 1763
Anna  b. 1764
Anna  b. 1771
Anna  b. 1776
Anna  b. 1777, d. 1778
Anna  b. 1778
Anna  b. 1778
Anna  b. 1779
Anna  b. 1785
Anna  b. 1787
Anna  b. 1793
Anna  b. 1802
Anna  b. 1802
Anna  b. 1802
Anna  b. 1809
Anna  b. 1814, d. 1819
Anna  b. 1819
Anna  b. 1819
Anna  b. 1820
Anna  b. 1830
Anna  b. 1834
Anna  b. 1837, d. 1838
Anna  b. 1837
Anna  b. 1853
Anna  b. 1854, d. 1943
Anna  b. 1856
Buřvalová (cont.)
Anna  b. 1856
Anna  b. 1873
Anna  b. 1881
Anna  b. 1886
Anna  b. 1890, d. 1964
Anna  b. 1904
Anna  b. 1905, d. 1905
Anna  b. 1917, d. 1990
Anna  b. 1918, d. 1994
Anna Aloisie  b. 1890, d. 1962
Anna Alžběta  b. 1767
Anna Maria  b. 1709
Anna Markéta  b. 1657
Antonie  b. 1843
Antonie  b. circa 1850
Antonie  b. 1873
Antonie  b. 1923, d. 1995
Apolena  b. 1789
Barbora  b. 1796
Barbora Rozina  b. 1817